•  

   

   

  Familie Opstellingen

  Trauma Opstellingen

  Organisatie Opstellingen

 • WAT EEN FAMILIE?

  Ja, inderdaad… wat een familie! Hoezeer we ook graag ‘onszelf’ willen zijn, zijn wij allemaal niet zonder onze familie. Of anders gezegd, wij zijn door onze familie. We worden gevormd door ons familiesysteem en dit geldt ook voor de mensen die hun biologische ouders nauwelijks tot niet gekend hebben!

   

  Spanningen, ervaringen, gebeurtenissen en trauma's die een rol hebben gespeeld in jouw, vaak vroege, jeugd en familiegeschiedenis, hebben je gevormd (mentaal en fysiek). Soms weet je wat er gespeeld heeft, soms ook niet, omdat er nooit over gesproken is of omdat het zich heeft afgespeeld voor jouw tijd. Of je het je bewust bent of niet dat doet er niet zoveel toe, maar dat ze van invloed zijn en zijn geweest is zeker. Echtscheiding, het vroeg overlijden van ouders of kinderen, miskramen, abortussen, (seksueel en psychisch) misbruik, uitsluiting door bijv. seksuele geaardheid of gepest zijn, oorlogen en allerlei andere gebeurtenissen kunnen generaties lang nog van invloed zijn op jouw leven en zich uiten in gevoelens van onbehagen zonder dat je weet waardoor dit komt tot aan depressies, angststoornissen, psychoses en migraine, chronische vermoeidheid of relatieproblemen.

   

  Een opstelling werkt vanuit je on(der)bewuste, waarmee je een laag aanraakt die je zal helpen om onderliggende emoties en ervaringen uit het verleden te verwerken of een plek te geven in jouw leven nu. Bij deze stukken kom je niet zo makkelijk in ‘praat’ sessies, hoewel ze ons onbewust vaak wel het meest in de weg zitten. Ze verklaren waarom je zo overspoeld kunt worden door een emotie bij bepaalde gebeurtenissen, bepaalde woorden, ook wel ’triggers’ genoemd. Een opstelling kan je laten zien, waarom je zo van je stuk raakt, waarom je steeds in bepaalde patronen blijft vervallen, ook al wil je dat zelf niet. Daarnaast is het een methode waarmee je moeilijke periodes in je leven mee kunt afsluiten, wat weer ruimte geeft om in vrijheid verder te leven.

   

  De methode is aanvullend in te zetten bij psychotherapie, (cognitieve) gedragstherapie en trauma verwerkingstechnieken. De methodes en technieken die wij hanteren zijn volgens de leer van de grondlegger van familieopstellingen Bert Hellinger en psycholoog Franz Ruppert.

 • OPSTELLINGEN

  Wat zijn dat eigenlijk en hoe werkt het?

  In een opstellingen ga je op zoek naar de verborgen dynamieken in relaties tussen jou en de mensen om je heen, maar ook tussen jou en je omgeving, je lichaam of bijvoorbeeld je werk. Is er een belemmering op het gebied van de liefde of het geluk en vraag je je af waardoor dit komt? Waarom gaat een bepaalde fysieke klacht maar niet over of lukt het toch niet met die baan? In een opstelling kunnen dingen aan het licht komen die als onderstroom je leven beïnvloeden, zonder dat je je daarvan bewust bent. Het is een methode om de diepere interne werkelijkheid zichtbaar te maken, te doorvoelen, te verwerken.

 • VERLOOP OPSTELLING

  Als je een case wil behandelen tijdens een opstelling, zal de begeleider eerst een inleidend gesprek met je hebben en samen met jou onderzoeken wat je hulpvraag is. Er wordt gevraagd naar je huidige leefomstandigheden en ook naar je gezin van herkomst, zo maken we een genogram. Samen bespreek je daarna welke opstellingsvorm het beste kan passen bij jouw hulpvraag.

   

  In een opstelling wordt gebruikgemaakt van zogeheten representerend waarnemen. Dit betekent dat een andere persoon tijdelijk een bepaalde positie inneemt voor iets of iemand uit jouw leven of omgeving. Deze persoon kan ook staan voor jouw verlangen, datgene waar je zo graag naartoe wil groeien of een angst of een belemmering waar je echt graag vanaf wil. De representant kent de inhoud van jouw verhaal meestal niet en is een soort 'stand-in'.

   

  Binnen een opstelling wordt zichtbaar en voelbaar wat er op een dieper on(der)bewust niveau bij jou gaande is en jouw doen en laten stuurt en beïnvloedt. Een opstelling gebeurt in een groep waarbij gewerkt wordt vanuit onvoorwaardelijke acceptatie van alles wat er is en wat zich op dat moment aandient. Het lichaamsbewustzijn wordt gestuurd vanuit het hart en in verbinding met elkaar ontstaat een zogeheten ‘wetend veld’. Zo komen vanuit het onderbewuste antwoorden die je met het hoofd niet kunt verzinnen.

   

  SOORTEN OPSTELLINGEN

  Familie Opstelling (vraagstukken met betrekking tot familie gebeurtenissen, (familie) relaties)

  Opstelling van het verlangen (persoonlijk verlangen m.b.t. eigen leven, ontwikkeling kwesties)

  Trauma Opstelling (verwerking van zwaar lot, zoals scheiding, vroeg overlijden, vroegkinderlijke trauma's en traumatische gebeurtenissen in de familielijn)

  Symptoom Opstelling (langdurige fysieke klachten en ziektes)

  Organisatie Opstelling (werkgerelateerde vraagstukken, stagnatie werkprocessen en bedrijfsontwikkeling)

 • WIE ZIJN WIJ

  Ontmoet de therapeuten

  Jantien de Bruin

  Toegepast Psycholoog, Systeem Therapeut

  In mijn dagelijks leven werk ik als therapeut in mijn praktijk Met Jantien, praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, relaties en samengestelde gezinnen.

   

  Bij Wat Een Familie, kan ik mijn passie voor systemische verhoudingen helemaal kwijt. Het feit dat wij zijn door ons verleden of het familieverleden is voor mij zo'n logisch speelveld. Ik vind het iedere keer weer fascinerend hoe deze verhoudingen zich openbaren tijdens opstellingen en de waardevolle resultaten die dit hebben in je leven als (familie)systemen zich weer herstellen.

  Viola Brussé-Valster

  Familie- en Organisatie Opsteller

  Vanuit 'New Views' ben ik werkzaam als teamcoach in grote corporate organisaties. De focus ligt hier in teamdynamieken en groei in teamvolwassenheid. Ik vind het verrijkend om dit te combineren met Wat Een Familie waar ik met een scherp oog vanuit diep innerlijk weten, familie- en organisatie opstellingen inzet, om diepgaande kennis heel concreet te maken voor de ontwikkeling van mensen in hun leven of organisaties. Inzicht door ervaren. Geschoold in personal- en teamcoaching (St!r) aangevuld met NLP en systemisch werken.

 • CONTACT

×
Algemene voorwaarden Wat een Familie:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Jantien de Bruin | Wat een Familie | Jantien &zo
Opdrachtgever: Coachee en/of werkgever
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: elke afspraak tussen coachee en coach tot het verlenen van diensten door coach ten behoeve van coachee.
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke reglementen
1. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de Ethische Code.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van de Noboc zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding
Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cochee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Honorarium en kosten
Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

Artikel 7: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum of contact.
Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Incassokosten
Ingeval de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door opdrachtnemer afgesloten berdrijfsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximumbedrag van 5.000 euro.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van 5.000 euro.
Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van opdrachtnemer beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht.
Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.
Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 10: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
Annulering door Opdrachtgever van trainingen dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Annulering door opdrachtgever van coaching dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te geschieden.
Tenzij schriftelijk anders overeengekmoen dient opdrachtgever bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
Bij annulering door opdrachtgever of coachee van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij eerdere annulering worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.
×
Privacy verklaring Wat een Familie | Jantien&zo | MetJantien

Gevestigd aan Newtonstraat 4, 1098HD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.wateenfamilie.nl
ingesprek@metjantien.nl
+31 06 13 491 902

KVK 77424441

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wat een Familie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden vastgelegd in een beschermd digitaal dossier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Werkgerelateerde gegevens zoals functie en werkgever
▪ Gezondheidsgegevens indien relevant voor coachtraject
▪ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Jantien de Bruin, en gegevens in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken. 

Wat een Familie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
▪ Het afhandelen van uw betaling -– De grondslag hiervoor is het intakeformulier welke tevens de overeenkomst bevestigd.
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
▪ Om diensten (coaching en of training) bij u te leveren.
▪ Om te bepalen of coachtraject en of training passend is –namelijk door te vragen naar specifieke gezondheidgegevens.
▪ Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame,dit alleen als er een gerechtvaardigd commercieel belang is.
Wat een Familie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De grondslag hiervoor is Wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

Uitleg grondslagen:
Intakeformulier: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de coachingovereenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Aangezien Wat een Familie uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst bent u verplicht de persoonsgegevens op te geven (met uitzondering van de gegevens over uw geboortedatum, gezinssamenstelling en gezondheid). Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we niet overgaan tot het starten en/of het voortzetten van de coaching of training.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wat een Familie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wat een Familie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
▪ De coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 10 jaar verwijderd
▪ De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 10 jaar verwijderd. Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressen bestand staan.
▪ De gegevens worden bewaard in een sterk beveiligd digitaal dossier. Het digitaalcoachdossier.
▪ Deze bewaartermijnen eindigen na de bovengenoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wat een Familie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Technieken, die wij gebruiken
Wat een Familie maakt alleen gebruik van analytische gegevens (Google analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken geen gebruik van cookies. We maken verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze maatregelen hebben we getroffen om uw privacy te waarborgen.
Op de website zijn knoppen opgenomen om blogposts te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Twitter en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Met Jantien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ingespek@metjantien.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wat een Familie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons telefonisch of via ingesprek@metjantien.nl

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer u dan ook op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website.